Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 1 juli 2017

Voorjaarsnota vastgesteld

Gelderland

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 28 juni hebben de Provinciale Staten de Voorjaarsnota vastgesteld. Dit is een van de grotere voorstellen van het jaar waarin veel nieuw beleid wordt aangekondigd en vastgesteld. Hieronder is de bijdrage die D66-fractievoorzitter Fleur van der Schalk over het onderwerp uitsprak volledig te lezen.

Voorzitter,

Bij het eindvoorstel MidTermReview (MTR) vorige maand hebben wij onze inzet duidelijk gemaakt voor het komende jaar en verder. Deze Voorjaarsnota (VJN) toont aan dat Gedeputeerde Staten (GS) de handschoen heeft opgepakt en de extra middelen vanuit de MTR direct inzet. Wij zijn blij met deze voortvarendheid. Ik licht er een paar punten uit.

Economie

Er wordt 10 miljoen euro toegevoegd aan het Topfonds en 5 miljoen uitgetrokken voor de groei van het MKB. Voor D66 een belangrijke impuls voor een sterke, innovatieve economie en werkgelegenheid.

In Binnenlands Bestuur las ik deze week: “Provincies met lef pakken een proactieve rol bij de regionale economische opgaven”. Gelderland is zo’n provincie: Gelderland is in staat om de kerntaak economie op strategisch niveau in te vullen, partnerschappen met onderwijsinstellingen en bedrijfsleven aan te gaan en een belangrijke rol te spelen in de Europese programma’s voor regionaal economische ontwikkeling en grensoverschrijdende samenwerking. 

Een boeiend werkbezoek van een aantal statenleden aan een ijzergieterij vorige week maakte dit concreet. De Gelderse gieterijen smeden samen door de verbindende rol van de provincie; ze denken na over het delen van kennis, machines, personeel, en behouden zo innovatie én werkgelegenheid voor de regio.

Maar één zwaluw maakt nog geen zomer. Vorige week luidden UWV en Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven de noodklok over het gebrek aan MBO-ers op de arbeidsmarkt. Bij de Robuuste Investeringsimpuls van 2014 is ingezet op jeugdwerkloosheid, nu is het probleem verschoven. Er is werk, maar er dreigt een tekort aan (jonge) mensen om de vacatures te vervullen. De economische crisis is voorbij, maar de urgentie voor een duurzame en weerbare economie en kansengelijkheid op de arbeidsmarkt is voelbaar. Hoe zetten we het MBO weer in zijn kracht?

Met het project kansberoepen Rijk van Nijmegen uit deze Voorjaarsnota (pagina 104) om 200 laagopgeleide personen te begeleiden naar een baan, wordt deze uitdaging opgepakt. Wij noemen dit: vooraf investeren in plaats van achteraf compenseren. Zo zorgen we voor kansengelijkheid voor alle Gelderlanders.

Gebiedsopgaven

Bij de eerste voorjaarsnota van deze periode noemde ik de gebiedsopgaven de satéprikkers dwars door de kerntaken. Het afgelopen half jaar heeft PS besluiten genomen over Arnhem-Nijmegen, Veluwe op 1, Gelderse Corridor. In deze Voorjaarsnota wordt de werkvoorraad verder aangevuld en is de satéprikker en een solide breinaald geworden (maatje 10).

Twee projecten licht ik er hieruit.

  1. De reservering voor de ontwikkeling van Nijmegen-Heyendaal. In de investeringsagenda Arnhem-Nijmegen is de bereikbaarheid van de economische toplocaties en campusgebieden een van de prioriteiten. Wij zijn blij dat GS in deze voorjaarsnota doorpakt met de investering rond Heyendaal. Deze onderwijs- en onderzoekslocatie verdient een modern station om de bereikbaarheid en daarmee de aantrekkingskracht voor studenten, onderzoekers en samenwerkingspartners te verbeteren.
  2. De reservering voor World Food Centre. Een pronkstuk voor de regio, een voorbeeld van samenwerking tussen bedrijven, universiteit en overheden rondom een springend thema, goed voor het vestigingsklimaat, en zowaar: niet in de Randstad beland. We realiseren dat de reservering nodig is voor de volgende fase, voor commitment. We gaan akkoord onder de toezegging in het vervolgvoorstel dat we een Statenbrief ontvangen over de voorwaarden van investering in de Experience.

Omgevingswet

In het werk van de gebiedsopgaven komt de veranderende bestuursstijl tot uitdrukking. Dat is een proces van ‘learning by doing’ dat nodig is om ons voor te bereiden op de Omgevingswet – die omvangrijke decentralisatie van het fysieke domein. Niet voor niets besteed GS uitgebreid aandacht aan de Omgevingswet in de VJN, over proces, inhoud en product. D66 wil hier het volgende over kwijt:

  1. Proces. De wet zegt “Gij zult participeren”; overheden, inwoners, bedrijven en organisaties moeten worden betrokken bij het opstellen van de Omgevingsvisie en -plannen. De wet stelt geen normering of minimumeisen aan participatie. Voor D66 is het belangrijk dat deze processen goed geborgd zijn en dat het afwegingskader vooraf helder is. Dit om teleurstelling te voorkomen zowel voor onszelf als voor de mensen die meedenken.
  2. Inhoud. Gemeenten worden, net zoals bij het sociaal domein, de eerste overheid. Gezondheid, een gezonde leefomgeving heeft een belangrijke plek in de wet gekregen. Schone bodem, water en lucht zijn hiervoor onontbeerlijk. Tegelijkertijd zijn dit thema’s die de gemeentegrenzen overschrijden. D66 ziet graag dat samenwerking in regionaal verband goed wordt bewaakt. Het kan zinvol zijn om binnen de Gelderland Academie cursussen Omgevingswet voor raadsleden op te nemen om juist dit regionale belang onder de aandacht te brengen. Doel van de wet is snellere besluitvorming, voorspelbare besluitvorming en integrale besluitvorming. Onze oproep is om in de nieuwe Omgevingsvisie niet te verkokeren maar de maatschappelijke opgaven in samenhang aan te vliegen.
  1. Product. Een goede uitvoering van de Omgevingswet staat of valt bij een goede ontsluiting van informatie, in de VJN wordt het DSO (digitaal stelsel omgevingswet) toegelicht. Wij vragen aandacht voor de toegankelijkheid voor alle inwoners, daarbij ook rekening houdend met de laaggeletterden in onze samenleving.

Denk en handel internationaal

Onze ambities moeten grenzeloos zijn. Wij hebben de internationale blik van dit college altijd warm ondersteunt. Een bezoek van mijn fractie aan onze vertegenwoordiging in Düsseldorf en de Duitse Kamer van Koophandel keerde de blik als ware om: in de Benelux-strategie van Noord-Rijn Westfalen zijn we een kleine broer, dus des te belangrijker om grensbarrières in werk, onderwijs en vervoer te slechten.

En om dat laatste bij de kop te pakken: in mei hebben we een onderzoek naar Openbaar Vervoer in de Grensregio aangeboden aan gedeputeerde Bieze. In deze voorjaarsnota zien we de verbetering van de busverbinding tussen Nijmegen Heyendaal-Kleve-Emmerich, helaas nog niet in één keer doorgetrokken naar ’s Heerenberg en Doetinchem. Wat ons betreft een start van verdere verbeteringen. Met de investering in de Maaslijn ontstaat ruimte voor een nieuwe agenda, in de samenwerking tussen Gelderland, Limburg en de nieuwe regering in Noord-Rijn Westfalen.

Tot slot

De grote keuzes zijn vorige maand gemaakt en deze VJN toont voortvarendheid in de uitvoering. Wij stemmen in met de voorstellen en zijn mede-indieners van een aantal moties als aanscherping. Ten aanzien van de motie verlaging opcenten het volgende: D66 is voor lastenverlichting en voor modernisering van de belastinggrondslag voor de provincie. Dat is het ideaal. Tegelijkertijd vormen de opcenten nu een groot deel van de structurele inkomsten. Nu een nieuw kabinet nog even uitblijft en daarmee mogelijke gevolgen voor het provinciefonds onzeker zijn, realiseren we ons dat dit moeten worden meegewogen in de uitwerking van de motie.