Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 29 september 2021

Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley

Vandaag werd er in de staten gesproken over de verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley. Hiermee worden er voor het eerst in bijna dertig jaar strategische keuzes gemaakt over de ruimtelijke inrichting van Gelderland. Dertig jaar geleden leidde dat, met de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra, tot de welbekende VINEX-wijken. De uitdaging die nu voorligt is vergelijkbaar met toen; er moet ruimte gezocht worden voor 100.000 woningen in Gelderland.

Dit keer kiest de provincie en gemeenten er niet voor om grote nieuwe wijken buiten de stad te bouwen, maar voor juist inbreiding. Door 100.000 woningen toe te voegen versterken we de steden en geven we inwoners een aantrekkelijke leefomgeving. Op dit moment is er een wooncrisis en D66 wil grote stappen maken als het gaat om de woningvoorraad. Stan Hellegers, die namens D66 het woord voert, is positief over deze heldere keuze. D66 pleit dan ook bij dit akkoord bewust voor inbreiding. “Met inbreiding versterk je steden en daarmee kan de provincie ook een hoogwaardige leefomgeving bieden aan de inwoners met goede duurzame mobiliteit, werkvoorzieningen en overige voorzieningen”.

 

Lees hieronder de spreek tekst van Stan Hellegers in de Provinciale Staten: 

D66 is blij met de voorliggende verstedelijkingsstrategie voor Arnhem, Nijmegen en Foodvalley. Voor het eerst in bijna dertig jaar maken we als overheden strategische keuzes over onze ruimtelijke inrichting. Het gaat hier over wonen en de consequenties van het toevoegen van veel woningen. De laatste keer dat we dat deden was met de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra.

Het perspectief dat wordt geschetst spreekt aan. We benutten zoveel mogelijk de bestaande stedelijke structuren en voorzieningen en we versterken de respectievelijke krachten van stad en platteland. Dit geeft inwoners de kans om te wonen in een aantrekkelijke leefomgeving. Met groen en mensvriendelijke mobiliteit; lopen, fietsen of OV. D66 ondersteunt inzet op inbreiding en stedelijke verdichting volledig.

En stedelijke verdichting kan goed samen gaan met voldoende, hoogwaardig, groen binnen de stad. Daarom dienen we de motie van het CDA mede in. We hebben er alle vertrouwen in dat gemeenten hiermee bij het toevoegen van woningen ook tot meer kwaliteit van het stedelijk groen kunnen komen.

De voorliggende strategie is er niet een van de provincie alleen, maar van een veelheid aan partners. Vooral als het aankomt op samenwerking met rijk en gemeenten blijkt dat het verstandig is om aan het begin van het proces duidelijkheid te hebben over wat je doet als je van mening verschilt. Uit eerdere bespreking bleek dat dit, de governance, onderdeel uit zal maken van het nog op te stellen verstedelijkingsakkoord. Daar zullen we dan kennis van nemen.

Voor nu kan D66 instemmen met dit voorstel.