Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 23 december 2019

Stikstof: Eerste stappen gezet, nog vele te gaan

De afgelopen maanden kon niemand er omheen: stikstof. Soms zelfs letterlijk, omdat protesterende boeren de wegen blokkeerden om aandacht te vragen voor hun positie in het debat. Statenlid Antoon Kanis blikt terug op de afgelopen weken en kijkt vooruit naar hoe D66 in 2020 in Gelderland verder zal werken aan de oplossingen voor het stikstofprobleem.

Wie de stikstofcrisis probeert te doorgronden, ziet dat er eigenlijk twee vraagstukken voor liggen. Ten eerste het juridische vraagstuk: Hoe kunnen we na de uitspraak van de Raad van State weer vergunningen gaan verlenen. Hoe zorgen we dat bouwvakkers niet werkloos thuis komen te zitten en dat die broodnodige woningen voor starters gebouwd worden? En ten tweede het ecologische vraagstuk: De depositie van stikstofoxiden en ammoniak in kwetsbare natuur is veel te hoog. Hoe zorgen we er voor dat die depositie de komende jaren daalt? Hoe beschermen we stikstofgevoelige natuursoorten en zorgen we er voor dat de natuur kan herstellen?

De afgelopen weken zijn er op politiek vlak nuttige stappen gezet. In Den Haag ging de spoedwet van Carola Schouten in een sneltreinvaart door de Tweede en Eerste Kamer en de provincies stelden nieuwe beleidsregels vast. Deze stappen zorgen voor nu vooral voor duidelijkheid en een klein beetje rust. Ook de vergunningverlening voor grote projecten kan zo weer op gang komen. Een belangrijke stap voor het juridische vraagstuk, maar nog geen begin voor de natuur.

Daarom wordt 2020 een belangrijk jaar, waarin we nog veel over stikstof zullen spreken. Gelderland heeft in totaal 15 Natura 2000 gebieden die samen een kwart van de Nederlandse Natura 2000 gebieden op land uitmaken. Daarnaast hebben we een grote agrarische sector in onze provincie. Er ligt in Gelderland dus een grote opgave. D66 wil samen met de nieuwe generatie boeren vooruit, want de meeste jonge boeren wíllen vooruit. Zij vragen van de overheid een heldere visie, (financiële) waardering voor hun bijdrage aan maatschappelijke uitdagingen en ondersteuning bij de zoektocht naar nieuwe, duurzame verdienmodellen. We zullen samen de transitie naar een kringlooplandbouw versneld in gang moeten zetten.

Daarnaast kijken we ook naar andere bronnen van stikstof, die we vaak nog minder goed in beeld hebben. Denk aan mobiliteit, industrie, binnenvaart en ook de laagvliegroutes van Lelystad Airport. Als wij onze natuur willen beschermen met draagvlak, dan zal iedereen daar een bijdrage aan moeten leveren. De komende twee weken bieden de rust om het geheel rustig te beschouwen. En na het reces staat de fractie van D66 Gelderland klaar om te werken aan een effectief én eerlijk stikstofbeleid, waarmee we onze natuur beschermen en waaraan iedereen zijn steentje bijdraagt.

De eerste stappen zijn gezet, maar er zijn er nog vele te gaan. Het stikstofvraagstuk is geen sprint, maar een marathon.