Steun ons en help Nederland vooruit

Onze standpunten over water

De provincie heeft de wettelijke taak om samen met de waterschappen de waterkwaliteit, -kwantiteit en -veiligheid te waarborgen. De provincie heeft bijvoorbeeld bevoegdheden met betrekking tot dijkversterkingen en rivierverruimingen, het vaststellen van risiconormen voor wateroverlast, het onttrekken van grondwater en het aanwijzen van natuurwaarden aan watergangen.

D66 wil

 • Omgaan met het veranderende klimaat
  Klimaatadaptatie – de omgang met hittestress, watertekorten en wateroverschotten in het stedelijke gebied – is wat D66 betreft een taak van gemeenten en waterschappen. Voor opgaven met betrekking tot waterveiligheid, biodiversiteit en watertekorten en
  -overschotten in het landelijke gebied, ziet D66 een meer prominente rol voor de provincie, samen met de gemeenten, waterschappen en de Rijksoverheid.
 • Noodzakelijke ingrepen in goed overleg
  Noodzakelijke ingrepen die het gehele watersysteem ontlasten en de waterveiligheid borgen kunnen een grote fysieke, maar ook emotionele impact hebben op een specifiek gebied. D66 vindt het belangrijk dat dergelijke ingrepen in samenwerking met de regionale overheden als gemeenten en waterschap(pen) en haar inwoners plaatsvinden.
 • Kansen benutten om aan te passen aan klimaatverandering
  De klimaatverandering zal ons de komende decennia bezighouden. In de natuur liggen veel onbenutte kansen om ons aan te passen aan klimaatverandering. Zo kunnen buffers extreme neerslag opvangen. Door deze buffers te benutten voor bijvoorbeeld recreatie kunnen meerdere doelen worden behaald. Een mooi voorbeeld hiervan is het Rivierklimaatpark IJsselpoort.
 • Herwaardering van de maatschappelijke en ecologische waarde van water
  Grondwater is de belangrijkste drinkwaterbron van Gelderland. Dit is kostbaar fossiel water waarvan slechts een fractie als drinkwater wordt gebruikt. Tegelijkertijd lijden de huidige natuurgebieden vaak onder verdroging, waardoor hun biodiversiteit afneemt. D66 vindt dat er een herwaardering moet komen van de maatschappelijke en ecologische waarde van water. We willen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om in de toekomst grootschalig oppervlaktewater in te zetten als drinkwaterbron. Dit onderzoek moet leiden tot een nieuw grondwateronttrekking-, lozingen- en omgevingsbeleid.
 • Iedere Gelderlander heeft schoon en veilig zwemwater in de buurt
  In steeds meer gemeenten sluit het openluchtbad en steeds vaker raken zwemplassen besmet door blauwalg als gevolg van het veranderende klimaat. De provincie moet meer plassen aanwijzen als zwemplas en zich inzetten om de kwaliteit van het water in deze plassen op peil te houden.

Laatst gewijzigd op 27 februari 2019