Steun ons en help Nederland vooruit

Onze standpunten over landbouw

D66 pleit voor kringlooplandbouw. Een landbouwsector die goed voedsel produceert en zorg draagt voor het landschap en een zelfherstellende en vruchtbare bodem. Landbouw die bijdraagt aan klimaatadaptatie en een veerkrachtig natuur- en watersysteem. Veel agrarisch ondernemers willen ook dat er een duurzame ommezwaai komt. Dit toekomstperspectief vraagt om constructieve samenwerking en stimulerende regels.

D66 wil

 • Een integrale aanpak gericht op kringlooplandbouw
  De provincie speelt wat D66 betreft een centrale rol om met partners te werken aan natuur- en klimaatinclusieve kringlooplandbouw. Dit betekent veehouderij met voer van lokale akkers of afkomstig uit reststromen. Ook mest wordt lokaal afgezet. De landbouw past zich aan bodem, natuur en landschap aan en niet andersom. Dit lukt alleen als er ook oog is voor het toekomstperspectief van het agrarisch bedrijf.
 • Kringlopen die zo lokaal en gesloten als mogelijk zijn
  De transitie naar een kringlooplandbouw geldt ook voor de akkerbouw en tuinbouwbedrijven. D66 pleit ervoor om meer gebruik te maken van reststromen en de kringloop zo klein, lokaal en gesloten mogelijk te maken. Ook kan gedacht worden aan experimenteerruimte voor kringlooplandbouw door het toestaan van ‘living labs’. D66 wil dat de provincie onderzoekt welke belemmeringen er zijn voor het sluiten van kringlopen. In een volgende stap kan dan ook de regelgeving aangepast worden.
 • Ruimte voor natuur- en diervriendelijke veehouderij
  D66 geeft ruimte aan veehouderij die milieu-, natuur- en diervriendelijk is en beter is voor de volksgezondheid. We willen dat de provincie nieuwe stallen alleen toestaat als deze een bestaande stal vervangen. De volksgezondheid, het dierenwelzijn, het milieu en de natuur moeten erop vooruitgaan. Dat kan alleen met een goede inpassing in de omgeving.
 • Concentratie van glastuinbouw
  Concentratie en herstructurering van de glastuinbouw is belangrijk voor deze competitieve sector. De verplaatsingsregeling glastuinbouw jaagt innovatie in de sector aan en verbetert de ruimtelijke kwaliteit. We willen die daarom voortzetten. Voorwaarde is dat de sector verder investeert in verduurzaming van de voedselproductie. Het doel is een klimaatneutrale glastuinbouw waarbij de kas als energiebron fungeert.
 • Korte ketens tussen producent en consument
  Korte ketens tussen producent en consument maken de verbinding tussen inwoners en agrarische ondernemers directer en hechter. Ze leiden tot minder transport (dus minder CO2-uitstoot) en minder voedselverspilling. In kortere, regionale voedselsystemen hebben agrarisch ondernemers en inwoners de prijs en kwaliteit van hun voedsel meer in eigen hand.
 • Ruimte voor verbreding van activiteiten op een landbouwbedrijf
  Steeds meer agrarisch ondernemers en tuinders verbreden hun activiteiten. Naast hun agrarisch bedrijf bieden ze educatie, zorg, kinderopvang of recreatie op hun erf aan. D66 geeft ruimte aan deze verbreding omdat die bijdraagt aan het toekomstperspectief van agrarische ondernemers.
 • D66 wil meer klimaatvriendelijke en gezonde consumptie
  Dit willen we realiseren door maatregelen die indirect doortellen, zoals minder voedselverspilling, meer consumptie van groenten en fruit en een groter aandeel eiwitten op plantaardige basis. Insecten beschouwen wij als een klimaatvriendelijk en voedzaam alternatief voor vlees en andere dierlijke eiwitbronnen.
 • Kansen voor het opwekken van hernieuwbare energie
  D66 wil dat agrariërs ook energie kunnen oogsten. Op agrarische bedrijven zijn er volop kansen voor de opwekking van hernieuwbare energie met zon op de gebouwen en (kleine) windturbines. We bieden ruimte aan zonne-akkers, mits deze landschappelijk ingepast zijn. D66 staat ook open voor kleinschalige mestvergistingsinstallaties die de uitstoot van methaan terugdringen en duurzame energie opleveren.
 • Geitenhouderij blijft voorlopig op slot
  D66 wil eerst de risico’s voor de volksgezondheid onder controle hebben voordat de geitenhouderij weer van het slot kan.

Laatst gewijzigd op 17 februari 2019