Steun ons en help Nederland vooruit

Onze standpunten over economie

D66 ziet als belangrijkste economische opgave de overgang naar een toekomstbestendige economie. Dus: een economie die rekening houdt met People, Planet en Profit. De overgang naar een toekomstbestendige economie vraagt om bewuste keuzes.

 • Het stimuleren van een circulaire economie
 • Het optimaal benutten van bedrijventerreinen
 • Kiezen voor kringlooplandbouw
 • Kiezen voor kansrijke sectoren (maakindustrie, health, food)

Concreet betekent dit voor ons:

 • Kiezen voor kansrijke sectoren
  Bedrijvigheid groeit vooral in kansrijke sectoren, zogenaamde clusters. In onze provincie gaat het dan om health (gekoppeld aan de Radboud Universiteit) en food (gekoppeld aan Wageningen Universiteit en Food Valley). Deze sectoren hebben veel raakvlakken: ze kunnen elkaar versterken en aanvullen. Onze inzet is dus zeker ook gericht op zogeheten crossovers tussen food en health.
 • Internationale uitstraling maakindustrie versterken
  Samen met Twente vormt Oost-Gelderland één van de belangrijkste regio’s voor de maakindustrie in Nederland. Deze is nu al sterk verweven met Duitsland. D66 wil de Gelderse maakindustrie ook internationaal verder op de kaart zetten.
 • Inzetten op innovatie
  Door te kiezen voor bovenstaande kansrijke sectoren versterken we de innovatiekracht van onze provincie, juist in verbinding met ons hoogwaardige onderwijs. Deze innovatie is nodig in de omslag naar een circulaire economie. Daarnaast geeft deze keuze (specialisatie) een herkenbaar profiel aan Oost-Nederland. Dit versterkt de economische positie van Gelderland nationaal en internationaal, waarmee Europese subsidies beter toegankelijk worden.
 • Versterking industrieel mkb
  Het industrieel mkb in Gelderland draait mee in de ‘eredivisie’ en is een onmisbare banenmotor. Verbetering van de industriële werkgelegenheid in Gelderland moet nadrukkelijk ook door het industrieel mkb worden gedragen. D66 wil de komende periode gebruiken om de mkb-bedrijven in Gelderland te helpen met het verbeteren van hun positie.
 • Leeragenda stimuleren
  We willen de lerende economie stimuleren door in te zetten op een leven lang ontwikkelen. Dus niet alleen voor scholieren en studenten, maar voor de hele beroepsbevolking.
 • Herwaardering van vakmanschap
  D66 wil dat er meer aandacht komt voor de grote groep praktisch opgeleide medewerkers, zodat zij hun vakmanschap verder blijven ontwikkelen. Gelijkwaardige samenwerking tussen ondernemers, maatschappelijke organisaties, onderwijs, inwoners en overheid is daarbij het uitgangspunt.

Laatst gewijzigd op 17 februari 2019