Steun ons en help Nederland vooruit

Onze standpunten over klimaat

De provincie speelt wat D66 betreft vooral een verbindende en aanjagende rol. We willen duurzame investeringen mogelijk maken, bijvoorbeeld door het stimuleren van technieken voor het hergebruik van grondstoffen. D66 wil dat gemeenten ook bijdragen aan de realisatie van de klimaatambities en energietransitie, onder meer door met elkaar in regionaal verband schaalgrootte en synergievoordelen te realiseren.

D66 wil

 • Meer Nuon-gelden inzetten voor de klimaatopgave
  D66 vindt het logisch dat we de NUON-gelden voor een aanzienlijk deel besteden aan de klimaatopgave. De provincie heeft immers de winsten van fossiele energieopwekking via de NUON-gelden ontvangen. Dan moeten we die nu ook inzetten voor het bestrijden van de ernstige gevolgen daarvan.
 • De energietransitie ondersteunen
  D66 wil de energietransitie ondersteunen door:
  bij te dragen aan (praktische) kennisontwikkeling die nodig is om alternatieve duurzame energiebronnen zoals aardwarmte, waterstroming en energiewinning uit oppervlaktewater en duurzame opslag van energie verder te ontwikkelen;
  de provincie gemeenten, ontwikkelaars en inwoners te laten stimuleren om samen zonnevelden en windmolens aan te leggen. Door alle partijen aan tafel te krijgen kan de provincie de energietransitie versnellen;
  alle omwonenden de kans te geven om mee te doen en te profiteren van de opbrengsten. De kosten mogen we niet afwentelen op groepen die deze lasten het moeilijkst kunnen dragen in te zetten op grootschalige energieopwekking langs snel-, spoor- en waterwegen;
  de provincie gemeenten te laten ondersteunen met het maken van warmteplannen om zo wijken aardgasvrij te maken;
  waar het zinvol is om warmtenetten te realiseren, de provincie een rol te geven in de samenwerking tussen (regionale) partijen door de inzet van kennis en capaciteit. Alleen zo worden de aanwezige duurzame (rest)warmtebronnen optimaal benut.
 • Hoogwaardige ruimtelijke inpassing
  Binnen het Gelders Natuur Netwerk (GNN) en de Groene Ontwikkelzone (GO) zien wij in principe geen ruimte voor de inzet van wind- en zonprojecten. Daarbuiten, zo’n 60% van Gelderland, willen we afspraken op hoofdlijnen. De ruimtelijke inpassing van wind- en zonneparken is altijd maatwerk. Wel zijn uitgangspunten nodig die ruimte laten voor dat maatwerk.
 • De provincie geeft het goede voorbeeld
  Al het provinciaal vastgoed, alle gronden en alle aanbestedingen voor eigen gebruik zijn klimaatneutraal in 2025. D66 vindt dat, voor zover mogelijk, al het eigen provinciale vastgoed moet zijn voorzien van zonnepanelen, zowel voor eigen gebruik als voor postcoderoosprojecten.
 • Voor iedere school een groen schoolplein
  Groene scholen zijn goed in het kader van klimaatadaptatie. Op een groen schoolplein blijft het koeler en kan het water snel weg. Een groen schoolplein is een ideale omgeving om kinderen al vroeg te leren over de natuur. Bovendien is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat mensen beter functioneren – en kinderen dus beter leren – in een groene omgeving. Scholen die door de aanleg van een moestuin de kinderen al vroeg in aanraking brengen met de herkomst van ons voedsel verdienen ook ondersteuning.
 • Duurzame Energie opwekken
  Zon:
  D66 wil al het dakoppervlak in dorp, stad en in het buitengebied optimaal benutten voor energieopwekking;
  D66 ziet mogelijkheden voor zonnepanelen langs infrastructuur en bebouwing zoals snelwegen, provinciale wegen, waterwegen, bedrijventerreinen en bij havens;
  D66 biedt ruimte aan zonneakkers als die landschappelijk zijn ingepast. Bij voorkeur worden dergelijke akkers ook ingezet voor andere doelen, bijvoorbeeld versterking van biodiversiteit. D66 staat open voor zonneakkers op water.
  Wind:
  D66 is groot voorstander van het inzetten van windmolens gezien de grote energieproductie ervan. Versnippering van molens wil D66 zoveel mogelijk voorkomen. Liever een lijnopstelling en grootschalige parken dan her en der losse windturbines;
  D66 ziet mogelijkheden voor windmolens langs infrastructuur en bebouwing zoals snelwegen, provinciale wegen, waterwegen, bedrijventerreinen en bij havens.
  Ondergrondse energiewinning:
  D66 vindt het belangrijk om zorgvuldig te kijken naar het gebruik van de ondergrond. We willen voorkomen dat de verschillende gebruiksfuncties (zoals aardwarmte, restwarmte, koude-warmte opslag, delfstoffenwinning en grondwaterwinning) elkaar negatief beïnvloeden;
  D66 is tegen winning van schaliegas en is huiverig voor CO2-opslag in de Gelderse bodem;
  D66 vindt warmte-koudeopslag (WKO) een goede manier voor het verwarmen en koelen van gebouwen met een warmte- en een koudevraag. D66 wil het gebruik van deze WKO’s verder stimuleren door bijvoorbeeld geen leges te heffen bij de vergunningverlening ervan. D66 heeft liever een paar grote WKO’s in een gebied in plaats van vele kleine, omdat dit zorgt voor een lager energetisch rendement;
  D66 ziet kansen voor aardwarmte en wil daarom verder investeren in aardwarmte in Gelderland.

Laatst gewijzigd op 27 februari 2019