Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 15 december 2021

Schoon en gezond water in Gelderland

Gelderland vormt een belangrijke poort in de Nederlandse delta. Het Gelderse rivierengebied vervult meerdere functies voor de binnenvaart, natuur, land- en tuinbouw, drinkwaterwinning, recreatie en grondstoffenwinning. Klimaatverandering leidt tot grotere variatie in neerslag in Nederland en Europa. Dit leidt tot extremen in waterstanden van onze rivieren, meren, sloten en beken. Vandaag staat op de agenda in de Staten de Regionaal waterprogramma 2021 – 2027.

D66 vindt het van belang dat er schoon en gezond water is in de provincie Gelderland. Dat is de rode draad in het voorliggende waterprogramma. Voor het grootste gedeelte is het waterprogramma een samenvatting van het waterbeleid waar in de Provinciale Staten regelmatig over wordt gesproken. De provincie heeft de wettelijke taak om samen met de waterschappen de waterkwaliteit, -kwantiteit en -veiligheid te waarborgen. Toch zit er één opvallend onderwerp in het voorliggende waterprogramma, namelijk kaderrichtlijn water.

Het afgelopen jaren is er weinig gesproken over de kaderrichtlijn water. Deze Europese richtlijn beschermt de waterkwaliteit en stelt daar doelen aan. Nederland haalt deze doelstellingen voor het overgrote deel van de waterlichamen al jaren niet en Gelderland is dat niet anders. Dat vindt D66 een probleem. Schoon water is immers van levensbelang. De conclusie uit het voorliggende waterprogramma is nog een stap verontrustender, want nu spreekt het college al de verwachting uit dat we ook in 2027 de doelen uit de Kaderrichtlijn water niet zullen halen. We stellen dus nu al vast dat de waterkwaliteit over zes jaar onvoldoende is.

Het afgelopen jaar is er op verschillende punten nieuw beleid ingezet dat tot een verbetering van de waterkwaliteit zou moeten leiden. D66 wil graag vinger aan de pols houden. Eens in de zes jaar praten over de Kaderrichtlijnwater is écht te weinig. Daarom vraagt Antoon Kanis, namens D66, of het college bereid is om in de looptijd van dit waterprogramma ten minste twee keer de Staten te informeren met een tussenstand over de kwaliteit van ons water en de doelen uit de Kaderrichtlijn. Uiteindelijk doen we dat niet om die papieren doelstelling te halen, maar voor schoon en gezond water in onze provincie. Water is immers een bron van leven!