Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 30 mei 2018

Jaarrekening 2017

Gelderland

Tijdens de Statenvergadering van 30 mei stond onder meer de Jaarrekening 2017 op de planning. Fractievoorzitter Fleur van der Schalk sprak daarover de onderstaande tekst uit.

Voorzitter, 2017 was geen saai jaar. En dat zeg ik met gevoel voor understatement. De herbenoeming van de commissaris deel ik bij de meest memorabele momenten van het afgelopen jaar in. In de huishoudelijke sfeer was de terugkeer van PS naar de Statenzaal in het Huis der Provincie mooie gebeurtenis. Mijn fractie vindt het alleen jammer dat we de stemkastjes niet gebruiken.

Maar ook zonder de stemkastjes nam PS belangrijke besluiten over onder meer de klimaatparagraaf (die de opmaat vormde naar het initiatiefvoorstel klimaat), de Groeiversneller (goed voor een impuls aan Gelderse economie), Plussenbeleid (goed voor een impuls aan duurzame en gezonde veehouderij) en windmolens in Zevenaar en Zaltbommel voor de noodzakelijke energietransitie. Onderwerpen, waar mijn fractie zich voor inzet en waarvoor wij ons blijven inzetten.

Onderzoek naar gezondheidsrisico’s rond geitenveehouderijen leidde tot een voorlopig slot op deze sector. Maatschappelijk laaide de discussie rondom Lelystad Airport op. De economische kansen zijn niet langer leidend in het debat, maar juist de leefbaarheid, vergroening van de sector en alternatieve manieren van reizen – de internationale trein! – zetten de toon. Beide onderwerpen gaan over een nieuwe balans tussen economische groei en de veerkracht van de samenleving. Een vraagstuk dat zorgvuldigheid vereist, en geen korte klappen.

D66 is tevreden over de stappen die zijn gezet t.a.v. de gebiedsopgaven: met partnerschap en vanuit de inhoud maken we stappen. Dat gaat niet zonder slag of stoot. De inpassingsplannen voor de Rail Terminal Gelderland en Wageningen (ook 2017) laten het spanningsveld zien tussen ‘energie van onderop’ (ons motto) en ‘regie pakken’. Ook hier staat zorgvuldigheid voorop. Doorontwikkeling van het programma Sterk Bestuur is dan ook hard nodig.

Een belangrijk moment was de MidTermReview (MTR) en het besluit om 133 miljoen euro + 200 miljoen meerjarig vrij te maken. Dit geeft GS en PS armslag om de afspraken uit het coalitieakkoord te realiseren en in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen die onze onmiddellijke aandacht vragen. Dit raakt ook aan de opzet van de Omgevingsvisie met de keuze voor duurzaamheid, economie en bereikbaarheid. Daarmee zijn we de weg ingeslagen van de ‘onomkeerbare beweging’. Opgaven als klimaat, circulaire economie vragen om een goed geëquipeerde beroepsbevolking en langjarig commitment naar onze partners. De Denktank Sterk Bestuur heeft hierom gevraagd in haar rapport en het geluid dringt zich steeds vaker op.

Tegelijkertijd zien we in de Jaarrekening dat de lasten lager zijn dan begroot. Het is een terugkerend onderwerp van debat, het accountantsverslag maakt hier opmerkingen over, het was vanmorgen in het nieuws. In de stukken lezen we dat dit voor het overgrote deel komt door derden. Voor D66 blijft dit een aandachtspunt.

Daarnaast blijven wij ons inzetten voor meerjarige investeringsagenda’s voor grote maatschappelijke vraagstukken, zoals het klimaat en terugbrengen van de CO2 uitstoot. De MTR was goeie aanzet en we willen hiervoor stappen zetten richting de voorjaarsnota.”