Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 10 maart 2018

Gelderland neemt klimaatinitiatief aan

In april 2015 sloten de vier Gelderse coalitiepartijen het coalitieakkoord ‘Ruimte voor Gelderland’. Vol duurzame ambities voor de daaropvolgende vier jaar, bijvoorbeeld op het gebied van energietransitie. In december van datzelfde jaar werd het coalitieakkoord al weer ingehaald door de tijd. In Parijs werd een wereldwijd akkoord gesloten om klimaatverandering tegen te gaan.

Energietransitie is een belangrijke pijler om onze uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. En op dat gebied is Gelderland, met het Gelders Energieakkoord, al goed op weg. Maar de uitdaging is breder. Daarom hebben acht partijen afgelopen woensdag een initiatiefvoorstel ingediend om ook die uitdagingen te benoemen. In het klimaatinitiatief moet er voor zorgen dat Gelderland koploper wordt in het terugdringen van CO2 uitstoot. Niet alleen vanuit energie, maar ook vanuit andere provinciale onderwerpen zoals economie, mobiliteit en landbouw. Dat is verwoord in de volgende vier beslispunten:

Provinciale Staten van Gelderland besluiten.

1. Een Klimaatplan op te laten stellen voor de middellange termijn (tot 2030) met een doorkijk naar 2050. Dit plan bevat ambitieuze, haalbare en concrete doelen die ervoor zorgen dat Gelderland in 2030 minimaal 55% emissiereductie behaalt en uiterlijk in 2050 100% klimaatneutraal is (conform het Gelders Energie Akkoord). Ook zal dit plan o.a. ingaan op de (programmatische) wijze waarop de broeikasgassenuitstoot gemonitord en de uitvoering van het klimaatplan geëvalueerd wordt en andere GEApartners bewogen worden om op een gelijke wijze resultaatgericht te handelen.

2. Jaarlijks als provincie zelf concrete projecten te definiëren die bijdragen aan de realisatie van de gestelde doelen. De regio’s en gemeenten stellen regionale en lokale projecten op. Er is een gezamenlijke rol om de samenhang in en het draagvlak voor de aanpak te borgen.

3. De energie- en klimaatopgave van de eigen provinciale organisatie uiterlijk in 2030 100%-klimaatneutraal te hebben.

4. De voortgang van het Klimaatbeleid mee te nemen in de provinciale P&C-cyclus waarbij de opgedane ervaringen (zowel positief als negatief) inzichtelijk worden gemaakt en voorstellen of aanbevelingen voor verbeteringen worden gedaan.

Met de doelstelling van 55% reductie in 2030 sluit Gelderland zich aan bij de doelstelling uit het klimaatakkoord van Parijs en met de doelstelling om als provinciale organisatie in 2030 klimaatneutraal te zijn geven we zelf het goede voorbeeld. D66 is trots op het resultaat wat we samen met SP, VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie, GroenLinks en 50Plus bereikt hebben. Tegelijkertijd is dit pas de eerste stap. Het doel staat, de ambitie is uitgesproken. De komende jaren zullen we elkaar aan deze afspraak moeten houden. Er zal flink financieel geïnvesteerd moeten worden in het tegengaan van klimaatverandering en bij vervuilende activiteiten komen we niet meer weg met het argument ‘dat hebben we altijd zo gedaan’. Alleen dan kunnen we samen met gemeenten, bedrijven en de hele Gelderse samenleving ons doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn halen!

Hier lees je de tekst die Statenlid Antoon Kanis tijdens de Statenvergadering van 7 maart over het onderwerp uitsprak.