Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 22 maart 2010

Energietransitie, het resultaat van noodzakelijke revolutie?

Toelichting op het thema van het Regiocongres. 

Het is een feit: de aarde biedt ons voldoende duurzame of, anders gezegd, hernieuwbare bronnen zoals wind, water, aardwarmte en de zon om volledig in onze eigen energiebehoefte te voorzien. Inzetten op de overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen –  energietransitie – kan onderbouwd worden door een drietal ontwikkelingen.

  1. Fossiele brandstoffen (olie, kolen en gas) zijn verantwoordelijk voor de CO2 uitstoot.
  2. Geopolitiek gezien worden wij in Europa steeds meer afhankelijk van landen als Rusland, Iran en Irak.
  3. De vraag naar fossiele energie uit nieuwe, groeiende markten als China en India zal toenemen.
  4. Over 50 jaar is de fossiele voorraad mogelijk uitgeput.

 

Redenen te over om aan de slag te gaan met hernieuwbare bronnen. Toch gaat de transitie in Nederland met de snelheid van een slak. Op dit moment is ca. 3,4 % van de energie in Nederland op een duurzame wijze opgewekt. In 2020 zal dat 14 % moeten zijn. Met de huidige inzet gaan we dat niet realiseren. Dat weten we al een tijdje, maar het schijnt nog niet echt in de landelijke politieke gelederen geland te zijn. In dat licht biedt de val van het kabinet Balkenende IV nieuwe mogelijkheden.

De noodzaak om de energietransitie te realiseren wordt intussen in meerderheid bij de bevolking en de politiek wel erkend. De vraag is vooral of de urgentie daarvan nog te zeer wordt onderschat. Wat is de noodzaak om zo snel mogelijk over te gaan op hernieuwbare energiebronnen? En is hier dan sprake van een technische noodzaak of zijn er andere noden zoals maatschappelijke en economische?

Hoogst actuele zaken en een uitermate complexe materie.

Energietransitie vraagt om andere technieken en nieuwe economische concepten. Maar het belangrijkste wat energietransitie vraagt is een andere maatschappelijke houding ten aanzien van nieuwe mogelijkheden van energieopwekking en besparing; kortom een maatschappelijke revolutie!

Op het regiocongres worden drie workshops gehouden, ingeleid door diverse sprekers:

De inleiders 

Jan Willem van de Groep zal ons inzicht geven in de feiten en achtergronden van energietransitie. Hij zal stilstaan bij bestaande en nieuwe technische ontwikkelingen. Hij zal laten zien dat de nieuwe media een belangrijke technologische basis vormen voor de toepassing van nieuwe regels.

Jan Willem was manager bij een woningcorporatie en is recent als zelfstandig ondernemer gestart als zoals hij het zelf noemt ‘inspirator of green opportunities’. Hij geeft lezingen en adviseert en stimuleert overheden en particulieren bij het realiseren van hernieuwbare energie.

Gerhard Mulder zal ons op de hoogte brengen van de huidige standpunten van D66 landelijk. Hij zal ook het fenomeen energietransitie in een breder kader plaatsen. Vragen als: wat is nodig en wat kunnen de gevolgen zijn op maatschappelijk, economisch en geopolitiek vlak, zullen aangestipt worden.

Gerhard is vice-president eco-markets bij ABN-AMRO. Hij was D66 kandidaat voor Europa en is actief lid van het D66 Platform Duurzaamheid. Tevens is hij lid van de landelijke programmacommissie en betrokken bij het opstellen van het hoofdstuk over energie. 

Olaf Prinsen zal ons meenemen naar de mogelijkheden van toepassing van hernieuwbare bronnen op lokaal niveau. Olaf doet dat aan de hand van zijn gemeente Apeldoorn. Apeldoorn is een van de voortrekkende gemeenten op het gebied van hernieuwbare energie zoals het bedrijventerrein de Ecofactorij. Wat kunt u gebruiken in uw eigen gemeenteraad en bij de collegeonderhandelingen?

Olaf Prinsen is D66-lijsttrekker in Apeldoorn. 

 

Drie workshops 
Workshop 1 door Jan Willem van de Groep

Technische ontwikkelingen van energietransitie. 

Workshop 2 door Gerhard Mulder en ondergetekende

Maatschappelijke, geopolitieke en economische aspecten van energietransitie. 

Workshop 3 door Olaf Prinsen en Willem Jan Stegeman, wethouder Culemborg en regiobestuurslid Lokale toepassingen van energietransitie.

Het regiobestuur wil aan het eind van het congres graag wat handvatten hebben, die verder uitgewerkt kunnen worden en die gebruikt zouden kunnen worden voor het provinciale verkiezingsprogramma.  

Voor vragen en suggesties kunt u contact met mij opnemen. 

Ellenus Venema

regiobestuurslid en

werkzaam bij ARCADIS aan duurzame energie