Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 3 februari 2019

Dit bereikte D66 Gelderland in de afgelopen vier jaar

Tijdens de PS-vergadering van 30 januari bespraken de Statenleden de afgelopen bestuursperiode. Fractievoorzitter Fleur van der Schalk ging in op de resultaten van D66 in de afgelopen tijd. Ze vatte ze samen in de onderstaande woorden.

Waar kwamen we vandaan?

‘Toen we in 2015 het coalitieakkoord Ruimte voor Gelderland met VVD, CDA en PvdA sloten, zaten we nog in de naweeën van de economische crisis. We sloten bewust een akkoord op hoofdlijnen. We wilden ruimte laten voor de dynamiek in de regio’s en de energie uit de samenleving benutten. Ook met een coalitieakkoord op hoofdlijnen is het gelukt om tot mooie resultaten te komen.

Wat hebben we gedaan?

Stedelijke vernieuwing

D66 wilde investeren in stedelijke vernieuwing om leegstand aan te pakken en voorzieningen te behouden. Met het programma Steengoed Benutten is samen met gemeenten hard gewerkt aan aantrekkelijke binnensteden, met nieuwe functies en nieuw elan.

Waardevolle natuur versterken

D66 wilde investeren in waardevolle natuur, met de Veluwe op 1. De groene long van Gelderland is goed voor de longen van de Gelderlanders en die moeten we versterken. In deze periode is natuurinclusief werken de norm geworden: van groene schoolpleinen tot groene verbindingen. We zijn trots dat het  Clemens Cornielje-ecoduct wordt gerealiseerd om de leefgebieden van dieren te vergroten. Met de agenda landschap, samen met inwoners, bedrijven en gemeenten opgesteld, de motie weide- en akkervogels en de extra 7,5 miljoen hebben we verdere goede stappen gezet voor ons landschap. Die focus en inzet houden we vast in de Omgevingsvisie.

Culturele parels behouden

D66 wilde culturele parels voor onze provincie behouden. We hebben ons daarom ingezet voor extra structurele middelen voor Introdans en Erepijs. Het Gelders Orkest (HGO) had de bijzondere aandacht van PS. We zijn blij dat HGO in de nieuwe vorm van het ‘Muziekhuis van het Oosten’ kan rekenen op structurele ondersteuning van de provincie. D66 staat voor een provincie die bijdraagt aan het onderhoud van monumenten en de landschappen waarin ze liggen. Misschien wel het zichtbaarste resultaat van al die inspanningen zien we vanuit het  provinciehuis in Arnhem: de torens van Eusebius zijn uit de steigers!

Investeren in fiets, OV en slimme mobiliteit

D66 wilde investeren in de fiets en dat is gebeurd: met de aanleg van zes snelfietspaden en vele fietsvoorzieningen langs onze station. “Een provincie die vooroploopt in nieuwe manieren van mobiliteit” stond in het coalitieakkoord. Dit zien we terug in de ambities voor emissieloos OV en de uitvoeringsagenda Slimme Mobiliteit. Slimme mobiliteit wordt steeds meer een onderdeel van onze mobiliteitsdoelen. De uitvoeringsagenda moet wat D66 betreft meer zijn dan losse projecten: geen asfalt maar apps, geen files maar de fiets!

Duurzame corridors

Langs bestaande wegen wilde D66 investeren in corridors van windmolens en zonnepanelen langs snelwegen. Het kostte twee moties duurzame corridors om GS in beweging te krijgen, maar we gaan de komende jaren grootschalige duurzame projecten langs de hoofdinfrastructuur in Gelderland zien, waarbij de omgeving deelt in de opbrengsten.

Investeren in een groene en inclusieve economie

D66 wilde investeren in een innovatieve en groene economie: met de focus op vakmanschap en groei van het MKB. Met ‘De Groeiversneller’ hebben ruim 300 startende bedrijven en ondernemers toegang tot kennis en geld gekregen om een ‘groeispurt’ door te maken. Dit kan niet zonder goede vakvrouwen en vakmannen. D66 wilde daarom ook investeren in een betere aansluiting van technisch onderwijs op de maakindustrie. Er zijn tientallen projecten gerealiseerd met bedrijven en scholen. Wij noemen dit: vooraf investeren in plaats van achteraf compenseren. Zo zorgen we voor kansengelijkheid voor alle Gelderlanders. En dat gaat verder dan werk. D66 is er trots op dat Gelderland de laaggeletterdheid actief wil bestrijden met een provinciebrede campagne.

Wat staat ons te doen?

D66 ziet goede resultaten, die we met deze coalitie maar ook in samenwerking met de andere collega’s hebben bereikt. Mooie resultaten zijn geen reden om achterover te leunen. We willen daarom tot slot drie dingen meegeven.

  • Breng de opgaven dicht bij onze inwoners. Inwoners moeten kunnen meedenken, meewerken en meeprofiteren van de transitie die op ons af komt.
  • Investeer in de banen van de toekomst om de energietransitie mogelijk te maken.
  • Hou de blik naar buiten gericht. CO2-emissie, mobiliteit: het houdt niet op bij de grens. Laat Gelderland een provincie van uitwisseling en samenwerking blijven.

D66 kijkt met een goed gevoel terug en met enthousiasme vooruit: werkend aan een duurzame toekomst van Gelderland!’