Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 16 juli 2021

D66 Gelderland zoekt vertrouwenspersoon

Recentelijk heeft Karin, de vertrouwenspersoon (VP) van D66 Gelderland aangegeven te stoppen met deze positie. Daarnaast groeit onze partij erg hard, ook in Gelderland! Daarom zoeken wij  meerdere , nieuwe, vertrouwenspersonen.

Als VP ben je het aanspreekpunt als leden met lastige kwesties zitten die ze anoniem willen oplossen. Hiermee ben je een belangrijke pijler van onze partij en vereniging.

Als VP ben je benaderbaar en onafhankelijk. Dat betekent dat je geen politieke of verenigingsfunctie vervult of ambieert. Mocht je interesse hebben in de functie, dan kan je hieronder meer informatie vinden in het profiel vertrouwenspersoon D66.

Ben je na het lezen van het profiel geïnteresseerd in deze belangrijke vrijwilligersfunctie? Stuur dan een mailtje naar bestuur@gelderland.nl en dan plannen we zo snel mogelijk een kennismaking in.

Als laatste wil het bestuur graag Karin bedanken voor haar inzet als vertrouwenspersoon voor D66 Gelderland.

 

Profiel vertrouwenspersoon > 

Wat is een Vertrouwenspersoon?

Een Vertrouwenspersoon (VP) is een lid van D66 die klachten van leden in zijn/haar stad/regio, behandelt.

Een D66 lid kan bij de VP terecht wanneer hij/zij zich onaanvaardbaar bedreigd en/of onprettig of onheus bejegend voelt of een vermoeden heeft van een schending van de integriteit van D66. Hij/zij kan dan bij de VP in alle privacy en anonimiteit zijn/haar verhaal kwijt.

De VP’s zijn gekoppeld aan de stad/regio waarin zij wonen en worden door de leden uit die stad/regio gekozen. Waarbij geworven wordt op twee manieren: het stad/regio bestuur kan mensen voordragen en tegelijkertijd zal er een open sollicitatie mogelijkheid zijn onder de leden van die stad/regio.

De VP wordt gekozen tijdens een( regio) leden vergadering. Hij/zij  wordt benoemd en committeert zich voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid tot een verlenging van een maal drie jaar. Deze gaat niet stilzwijgend. De functie van VP is onverenigbaar met het gelijktijdig bekleden van enige andere bestuurlijke of politieke functie of taak binnen dezelfde stad/regio. Het staat een lid altijd vrij om een VP van een andere stad/regio te benaderen, mits met redenen omkleed. De VP legt jaarlijks, op hoofdlijnen, verantwoording af aan de leden van zijn/haar stad / regio.  De VP wordt lid van de intervisiegroep.

Taken en verantwoordelijkheden VP

Er zijn hierbij twee uitgangspunten: 1. Bij advisering door de VP is de betrokkene uiteindelijk degene die bepaalt wat hij/zij met dit advies doet. Dus de VP is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke beslissing van de betrokkene. 2. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk en worden niet, zonder instemming, van de melder, gedeeld met derden. Een uitzondering hierop betreft wanneer er sprake is van een levensbedreigende situatie of een strafbaar feit. Of wanneer er sprake is van gewetensnood bij de VP.

De VP:

 1. Biedt een luisterend oor bij klachten van leden die zich niet op hun gemak en/of onveilig voelen binnen de vereniging
 2. Maakt op basis van een inschatting een weging van de ernst van de klacht.
 3. Zorgt voor support van leden die melding willen maken van een (mogelijke) integriteitskwestie of rondlopen met een dilemma maar voor wie het een brug te ver is om hier een officiële melding van te maken.
 4. Geeft advies wanneer het betreffende lid twijfelt of een kwestie zich leent voor een onderzoek door 1. de landelijke Integriteitscommissie ( deze moet nog ingericht worden) of 2. Door de landelijke Geschillen commissie.
 5. Geeft advies hoe bepaalde kwesties aan te pakken en/of zoekt samen met de betrokkene naar oplossingen.
 6. Medieert tussen 2 leden wanneer het een eenvoudige vervelende kwestie betreft.
 7. Geeft informatie en advies over de te volgen procedures bij het doen van een Melding bij het Landelijk Bureau als er sprake is van een mogelijke integriteitsschending. Of bij de Landelijke Geschillen Commissie, in die gevallen wanneer er sprake is van het niet juist volgen van procedures.
 8. De VP is op de hoogte van het geldende Huishoudelijke Reglement.
 9. De VP meldt altijd, ongeacht de vertrouwelijkheid, een strafbaar feit of een misdrijf.

Wanneer kan een VP geraadpleegd worden

De VP wordt benadert bij ongewenste omgangsvormen en bij (mogelijke) integriteitsschendingen.

Onder ongewenste omgangsvormen vallen:

 • Intimidatie, al dan niet seksueel van aard
 • Pesten ( negeren en bullying)
 • Iemand voortrekken
 • Iemand bewust benadelen
 • Discriminatie
 • Machtsmisbruik, al dan niet seksueel getint

Onder Integriteitsschendingen vallen:

 • Wangedrag
 • Wanprestatie
 • (On)verenigbaarheid van functies
 • Machtsmisbruik
 • Gebruik/misbruik van bevoegdheden
 • Gebruik/misbruik van informatie
 • Aannemen van giften
 • Bezwarende neven activiteiten
 • Belangenverstrengeling
 • Fraude in geschrifte
 • Corruptie

Zowel ongewenste omgangsvormen als ook Integriteitsschendingen kunnen variëren van zeer mild tot zeer ernstig.

Gewenste ervaring en vereisten van de VP

Uitgangspunt hierbij is dat de VP betrokken is bij D66 als vereniging,  het gedachtegoed van D66 deelt, geen politieke ambities heeft, althans niet voor de periode van het VP-schap, en goede voeling heeft met het politieke speelveld. De VP moet toegankelijk zijn voor iedereen ( slapend lid, actief lid, commissie lid, bestuurder, politieke functionaris) binnen de vereniging en snel en makkelijk bereikbaar zijn.

Daarnaast zijn de volgende (persoonlijke)eigenschappen en vaardigheden vereist:

 • Empathisch vermogen
 • Geduld en het vermogen tot luisteren
 • Levenservaring en integriteit
 • Evenwichtige persoonlijkheid
 • Afstand kunnen houden tot de casuïstiek
 • Bereidheid tot intervisie
 • Onafhankelijkheid binnen de vereniging
 • Communicatieve vaardigheden ( schriftelijk en mondeling)
 • Inzicht in eigen handelen ( vermogen tot introspectie)
 • Adviesvaardigheden
 • Vermogen tot weging van de aard en de ernst van klacht
 • Kritisch denken en waar nodig de bereidheid hebben om de waarheid op tafel te leggen
 • Open en onafhankelijke opstelling
 • Vaardig in gespreksvoering: o.a. vragen kunnen en durven stellen
 • Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie