Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 23 april 2020

D66 Gelderland zet in op klimaat, cultuur en onderwijs

D66 Gelderland wilde pleitten voor een snelloket voor kunstenaars waarbij zij binnen elke dagen een subsidie konden aanvragen voor een (kunst)project dat breed toegankelijk is. Hiervoor diende Céline Blom gisteren een motie in bij de Provinciale Staten van Gelderland. Helaas heeft deze motie geen meerderheid behaald. Blom vroeg naast cultuur ook aandacht voor klimaat en onderwijs. De hele inbreng van D66 Gelderland bij het COVID 2019 plan van de provincie Gelderland lees je hieronder.


Spreektekst D66 Gelderland (uitgesproken door Céline Blom op 22 april 2020 in de Provinciale Staten):

Voorzitter, Op dit moment spreken veel mensen over de periode vóór en de periode ná Corona. Maar we zullen nooit meer terugkomen naar het ‘oude leven’ van voor Corona. Om met de woorden van Rob Jetten te spreken op het 1e digitale d66 congres afgelopen zaterdag: ‘Corona is een gamechanger voor de komende tientallen jaren.’

D66 leeft mee met allen die nu ziek zijn en met hen die misschien dierbare mensen moeten missen agv Corona.

Dank aan GS voor de Statenbrief die ter kennisgeving voor ligt over de provinciale aanpak van COVID 2019.

De provincie Gelderland helpt aanvullend op landelijke en gemeentelijke regelingen. En zo hoort het ook. De provincie is niet leidend. Maar dat betekent niet dat we op onze handen gaan zitten. Er wordt ingezet op acties voor het herstel en het stimuleren van de economie en Samen zetten we de schouders eronder en doen we wat nodig is voor vitale processen en getroffen sectoren.

Voorzitter, D66 staat achter het helpen van de gemeenten. De financiële positie van veel gemeenten in Gelderland was vóór de Corona crisis al zorgwekkend, vanwege decentralisaties in, onder andere in het sociale domein. De extra kosten die nu vanwege de corona crisis gemaakt worden door de gemeenten, legt nog meer druk op een al moeilijke situatie.  We vragen GS vinger aan de pols te houden en ook te lobbyen bij het rijk voor extra maatregelen

D66 steunt het voorstel van 10 miljoen en wil in deze bijdrage een hartenkreet doen voor 3 thema’s daarbinnen: klimaat, cultuur en onderwijs

  • Klimaat

Bij de inzet van de provincie die gericht is op stimuleringsmaatregelen voor onze economie wil D66 juist aandacht vragen voor klimaat. Wij merken dat de ambities op het gebied van het verduurzamen en de uitgangspunten beschreven in het Gelders Energieakkoord erg onder druk komen te staan. Wij zien liever dat er OMGEDACHT wordt: juist nu geld investeren in klimaat kan een enorme stimulans zijn voor werkgelegenheid en de economie. Met investeringen in bv het toekomstbestendig maken van woningen houden we de bouw en alle daaraan gelieerde economische sectoren zo veel mogelijk aan de gang. Kan de provincie extra subsidies beschikbaar stellen aan bedrijven en particulieren voor de verduurzaming van huizen?

  • Cultuur

Juist nu veel van ons thuiszitten wordt de waarde van cultuur en het gemis daarvan nóg meer gevoeld. D66 is verheugd dat de provincie Gelderland voor de organisaties die we als provincie structureel financieren, zoals Introdans en Oostpool, de subsidies in stand houdt, ook als de prestaties vanwege Corona niet gerealiseerd kunnen worden.

Sommige gemeenten betalen een deel van de subsidies door, of schelden de huur kwijt, of geven uitstel van betaling.

Er zijn regelingen van uit het rijk voor zelfstandigen en voor het doorbetalen van loon.

Onlangs is bekend gemaakt dat het rijk 300 miljoen euro beschikbaar stelt om vooral de bis instellingen overeind te houden. Er is nog onduidelijkheid over deze regeling maar wat wel duidelijk is, is dat het zo veel mogelijke overeind houden van de werkgelegenheid in de sector een belangrijk argument is daarbij is en die lijn volgt ook de provincie wat d66 betreft.

Want we weten allemaal dat het niet voldoende zal zijn. Dit terwijl er juist in deze tijd behoefte is aan de verbinding, verbeelding en verlichting die kunst en cultuur kunnen bieden, ook voor de leefbaarheid;

D66 maakt zich grote zorgen over de culturele sector en is bang dat gesubsidieerde en niet gesubsidieerde instellingen in onze gehele regio gaan omvallen, zoals theaters, muziekscholen, kunstencentra. En daarmee ook de artiesten zelf, veelal zzp’ers, zij worden niet geboekt en gaan failliet.

Daarom dient D66 een motie in die GS oproept om uit de acute middelen die GS nu extra beschikbaar stelt, een snelloket in het leven te roepen waar eenvoudig en binnen enkele werkdagen een subsidie verstrekt kan worden aan (klein)kunstenaars die hun talenten inzetten voor een project tijdens de coronacrisis;

Als voorwaarde aan de subsidie de eis dat het project voor een breed publiek toegankelijk is;

En als laatste Onderwijs

Op dit moment neemt het digitale afstandsonderwijs een vlucht. We zouden dit een positieve bijvangst kunnen noemen van de huidige situatie. Het risico is dat we dit niet weten te borgen. Terwijl dit afstandsonderwijs een kans is voor bijvoorbeeld kinderen die niet naar school kunnen omdat ze ziek zijn. D66 vraagt een toezegging om vanuit onderwijs en arbeidsmarkt vanuit het overleg dat er is met de onderwijsinstellingen in Gelderland te onderzoeken hoe deze ontwikkelingen vastgehouden en door ontwikkeld kunnen worden en hoe de provincie daarin kan faciliteren. Daarnaast is D66 benieuwd of vanuit deze zelfde arbeidsmarkt en onderwijsbenadering ingehaakt kan worden op de enorme imagoverbetering die er is voor de vitale beroepen zoals het onderwijs de zorg en logistiek. Kunnen we dit moment aangrijpen om meer mensen voor deze beroepen te interesseren?

Om af te sluiten waar ik mee startte, corona is de gamechanger voor de komende decennia, laten we Nu die kans grijpen om met elkaar na te denken over hoe onze wereld eruit komt te zien.